Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán

  21 Th6

  Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán

  Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán

  Hình thức xử phạt
  + Cảnh cáo
  + Phạt tiền
  Ngoài 2 hình thức xử phạt trên tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
   Vi phạm về chứng từ kế toán
  + Cảnh cáo
  + Phạt tiền từ 500.000đồng đến 1.000.000đồng
  + Phạt tiền từ 5.000.000đồng đến 10.000.000đồng
  + Phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000đồng
  + Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả
  Vi phạm về sổ kế toán
  + Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.00.000đồng đến 1.000.000đồng
  + Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
  + Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả
  Vi phạm về tài khoản kế toán
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
  Vi phạm BCTC, báo cáo quyết toán, công khai BCTC
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
  + Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả
  Vi phạm kiểm tra kế toán
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
  Vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  + Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
  Vi phạm về kiểm kê tài sản
  + Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  Vi phạm tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê kế toán
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
  Vi phạm hành nghề kế toán
  + Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
  + Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả
  Vi phạm áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kê toán và các quy định khác
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
  Vi phạm tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng
  + Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
  + Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

  Click vào đường dẫn để xem chi tiết hành vi nào phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt bổ sung và khắc phục hậu quả tại trang tư vấn

  Nguồn tham khảo: Nghị định 105/2013/NĐ-CP, ngày hiệu lực 01/12/2013